หน้าหลัก ฐานข้อมูลงานวิจัย หลักการและเหตุผล สืบค้นงานวิจัย สถิิติ กระดานสนทนา บทความ/หนังสือ คณะทำงาน ติดต่อเรา
 

คณะทำงาน

 

คณะทำงาน

ศาสตราจารย์ ดร.  จริงแท้ ศิริพานิช คณะเกษตรกำแพง แสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.  ภาสันต์ สารฑูลทัต คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ผศ. ดร.  สุจริต ส่วนไพโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รองศาสตราจารย์  สังคม เตชะวงศ์เสถียร คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.  ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยา ลัยแม่โจ้