หน้าหลัก ฐานข้อมูลงานวิจัย หลักการและเหตุผล สืบค้นงานวิจัย สถิิติ กระดานสนทนา บทความ/หนังสือ คณะทำงาน ติดต่อเรา
จำนวนดาว์นโหลด (2)
ผู้แต่ง (ไทย): พรชัย ประเวศทองโสภณ
ชื่อเรื่อง (ไทย): ผลของ GA3+, GA4+7 และ GA4+7+BA ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลชมพู่พันธ์เพชรทูลเกล้า
ผู้ดำเนินการ: ภาสันต์ สารฑูลทัต
หน่วยงานดำเนินการ: ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนดาว์นโหลด ( 2)