หน้าหลัก ฐานข้อมูลงานวิจัย หลักการและเหตุผล สืบค้นงานวิจัย สถิิติ กระดานสนทนา บทความ/หนังสือ คณะทำงาน ติดต่อเรา
จำนวนดาว์นโหลด (4)
ผู้แต่ง (ไทย): นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
ชื่อเรื่อง (ไทย): ผลของการใช้ สาร IBA, NAA และ IBA + NAA ต่อการ ออกรากของกิ่งปักชำชมพู่เพชร
ชื่อเรื่อง (อังกฤษ): Effects of IBA, NAA and IBA + NAA for Rooting of Eugenia Javanica Lamk. Cutting
ผู้ดำเนินการ: ภาสันต์ สารฑูลทัต
หน่วยงานดำเนินการ: ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนดาว์นโหลด ( 4)