หน้าหลัก ฐานข้อมูลงานวิจัย หลักการและเหตุผล สืบค้นงานวิจัย สถิิติ กระดานสนทนา บทความ/หนังสือ คณะทำงาน ติดต่อเรา
 

หลักการและเหตุผล

โครงการวิจัย สถานภาพงานวิจัยไม้ผลไทยในปัจจุบัน

หลักการและเหตุผล

            ในปัจจุบันงานวิจัยด้านการเกษตร โดยเฉพาะไม้ผลของประเทศไทยค่อนข้างจะกระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานและยาก ที่จะเข้าถึง บางส่วนไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวงกว้าง ทำให้การพัฒนาด้านการผลิต ตลอดจนถึงการจัดการให้ถึงมือผู้บริโภคไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ข้อเสนอโครงการวิจัยส่วนใหญ่ที่เสนอขอรับทุนเข้ามายังหน่วยงานให้ทุนต่าง ๆ มักเป็นหัวข้อที่อยู่ ในความสนใจของนักวิจัย แต่ไม่ใช่ประเด็นปัญหาสำคัญที่สมควรได้รับการศึกษาวิจัยเพื่อตอบสนองความ ต้องการของผู้ใช้ทั้งเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเองก็ยังขาดข้อมูลในภาพรวมที่จะวางแผนและ ผลักดัน ให้ได้ข้อมูล ตลอดจนได้วิธีการแก้ไขปัญหาที่จำเป็น ดังนั้นเพื่อช่วยให้นักวิจัยและหน่วยงานให้ทุนดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จึงสมควรที่จะจัดทำให้มีฐานข้อมูลกลางที่ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึง ดึง และป้อนข้อมูลได้โดยง่าย

วัตถุประสงค์

            เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยเกี่ยวกับไม้ผลให้อยู่ในรูปแบบที่ค้น หาและอ้างอิงได้ง่าย เพื่อวิเคราะห์ผลงานวิจัยไม้ผลของไทยและเสนอแนะแนวทาง การดำเนินงานวิจัยที่ควรสนับสนุนต่อไปในอนาคต

ระยะเวลาดำเนินการ

             6 เดือน (กันยายน 2549 – กุมภาพันธ์ 2550)

ขอบเขตการดำเนินงาน

             1. รวบรวมเอกสารผลงานวิจัยความรู้ทุกระดับ ตั้งแต่ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ รายงานผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร หนังสือ และบทความในสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งเวปไซต์ โดยครอบคลุมไม้ผล 20 ชนิด

             2. จัดทำ database ในรูปแบบที่ค้นหาและเพิ่มเติมได้ง่าย

             3. วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะงานวิจัยที่ควรได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการ

             4. การดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลพืชทั้ง 20 ชนิด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            ได้ฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัยไม้ผลรวม 20 ชนิด ครอบคลุมรายงานการวิจัยทั้งในรูปแบบบทความวิชาการที่สมบูรณ์และจัดตีพิมพ์ แล้วไปจนถึงรายงานการวิจัยที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ได้แนวทางการวิจัยในอนาคตของไม้ผลทั้ง 20 ชนิด